لیست اعضای هیأت مدیره

شرکت های حقوقی نام و نام خانوادگی نماینده سمت
شركت ايران خودرو (سهامی عام) جواد توسلی مهر مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
شركت مهندسی و تامين قطعات ايران خودروديزل (سهامی خاص) مهدی محمدی رئيس هیأت مدیره
شركت تولید قطعات خاور (سهامی خاص) مهدی بالو نایب‌رئيس هیأت مديره
شركت سرمايه‌گذاری سمند (سهامی خاص) حسن وفادار ینگجه عضو هیأت مديره
شركت مهندسی خدمات صنعتی ايران خودرو (سهامی خاص) مرتضی الهوئی عضو هیأت مديره