ایران خودرو دیزل در یک نگاه

فیلم معرفی ( زبان فارسی) شرکت ایران خودرو دیزل
فیلم معرفی (زبان انگلیسی) شرکت ایران خودرو دیزل